שליח עד הבית חינם בקנייה מעל 199 שקלים • קנייה מאובטחת

העגלה שלי

העגלה שלי

העגלה שלי

תקנון האתר

תקנון האתר

ברוך הבא לאתר אינטרנט זה (“האתר”), המופעל ומנוהל על ידי הילה קוסמטיקה הרבליסטית בע”מ (“הילה” ו/או “החברה”).

 • האתר משמש בין היתר כחנות למסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 • כניסתך לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. לפני השימוש באתר, אנא קרא תנאים אלה (“התנאים“) בעיון.
 • התנאים מהווים הסכם המסדיר את מערכת היחסים שבין הילה לבין הגולש ו/או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש” ו/או “הרוכש“).
 • כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים, ללא מגבלה ו/או תנאי, הנך מאשר ומסכים לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם וכי הם גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין הילה בנוגע לשימוש באתר, ככל שישנו. אין להשתמש באתר באופן אחר מתנאי השימוש באתר, ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הילה.
 • לצורך תנאים אלה: “המשתמש” ו/או “הרוכש” – הינו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
 • התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר

 • המשתמש מצהיר שגילו מעל 18 שנים והינו בעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה עפ”י תנאים אלו.
 • רשאי לרכוש באתר מוצרים ו/או שירותים כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי תקף.
 • החברה לא תשא בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבור לרשת האינטרנט ו/או תקלות חומרה ו/או תוכנה.
 • בעת שימוש באתר, על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
 • מובהר למען הסר ספק כי הילה אינה מקנה למשתמש כל רשיון שימוש ו/או זכויות אחרות בחומרים ו/או בתכנים הכלולים באתר.
 • המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות באתר שאינן חוקיות ו/או בניגוד להוראות האתר ו/או החברה לרבות, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדות לאיסוף מידע או בדרך של חיקוי גולש רגיל, מניפולציות באתר לצורך כניסה לדפים פנימיים של האתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה, העלאת תוכן, פרסום או ביצוע פעולות שאינן חוקיות ו/או שיש בהן כדי להפר קניין רוחני, פרסום לשון הרע, או פגיעה בפרטיותו של אחר.
 • אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת פרטי המשתמש, לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת כי פרטיו לא ייחשפו כתוצאה מחדירה לא מורשית של אחר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו מחדירה לא מורשית כזו.
 • המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, בהתאם לפרטים שהוזנו ע”י המשתמש, חומר שיווקי, עדכונים, אישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר  וכן הודעות לעניין שינוי התנאים.

 

אופן הזמנה ורכישת מוצרים ושירותים באתר

 • עבור כל מוצר או שירות המוצע ע”י האתר יוצג דף של המוצר ובו מפורטים פרטי המוצר ותנאי הרכישה של המוצר, לרבות, מפרט המוצר, מחיר, וכו’  (להלן: “דף המוצר“).
 • על מנת להשלים את תהליך הרכישה של המוצר יידרש המשתמש למסור פרטים לצורך השלמת העסקה לרבות שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי. לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי תימסר הודעה למשתמש על אישור ביצוע הרכישה (להלן: “מועד אישור העסקה“).
 • מניין הימים לאספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו ע”י המשתמש יחלו ממועד אישור העסקה.
 • לאחר אישור העסקה וביצוע התשלום, פרטי הרכישה יקלטו באתר, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני של המשתמש והמשתמש יוכל לראות בחשבונו האישי את פרטי ההזמנה תוך יום עסקים אחד.

אספקת המוצרים

 • ככלל, מחיר ותנאי התשלום של המוצרים ו/או השירותים שנרכשו ע”י המשתמש באתר ומועדי ההספקה של המוצרים ו/או השירותים הינם כמפורט בדף המוצר באתר, וזאת בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של המשתמש/הרוכש.
 • בהתאם למפורט בדף המוצר, החברה תספקו את המוצרים הנרכשים לכתובת המשתמש כפי שהוקלדה ע”י המשתמש במועד ההרשמה לאתר.
 • במקרה שהמוצר יוחזר לחברה בשל מסירת פרטי משתמש שגויים, החברה רשאית לחייב את המשתמש בגין משלוח חוזר בדמי טיפול ומשלוח.
 • הימים הנכללים במועד ההספקה הינם ימי עסקים בלבד ואינם כוללים, ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים ומועדי ישראל.
 • המוצרים יסופקו לרוכש באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחויות. יצוין, כי החברה לא תהיה אחראית על שיבושים באספקת המוצרים, ובמקרה זה, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה לעניין שיבושים באספקת המוצרים.
 • אזורי ההספקה הינם בגבולות מדינת ישראל, למעט אזורים בעלי מגבלת גישה מבחינה ביטחונית. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את ההספקה באזורים ספציפיים, ובמקרה זה תציע החברה למשתמש אזור הספקה חלופי הקרוב ביותר למיקום הנדרש ע”י הרוכש.
 • הספקת המוצר לרוכש תהיה באריזה סגורה שנבדקה ע”י החברה, וזאת טרם משלוח המוצר לרוכש. במידה והמוצר הגיע במועד האספקה לידי הרוכש כאשר אריזתו אינה סגורה ו/או פגומה ו/או מוצר שונה מההזמנה, הרוכש רשאי להשיב את המוצר לחברה.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד הנקוב בדף המוצר, אך במידה והמוצר יסופק באיחור לרוכש עקב מעשה או מחדל של החברה, תעמוד לרוכש הזכות לבחור בין המתנה נוספת לאספקת המוצר או ביטול העסקה. במקרה שהרוכש יחליט לבטל את העסקה, אזי החברה תשיב לרוכש את מלוא התמורה ללא תשלום דמי ביטול.

ביטול עסקה / החזרת מוצרים על ידי הרוכש

 • מדיניות ביטול עסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק“). על פי החוק רשאי רוכש לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת המוצר, לפי המאוחר.
 • הודעה על ביטול העסקה תשלח לחברה ו/או לאתר באמצעות דואר רשום או פקס או דואר אלקטרוני.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הרוכש או מוצרים שאריזתם נפתחה, אלא אם כן החברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב בלבד.
 • המוצרים המוחזרים לחברה מהמשתמש עקב ביטול עסקה, יוחזרו לחברה באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא פגם.
 • עמד הרוכש בתנאי הביטול האמורים, יהיה זכאי להחזר מחיר הרכישה ובתשלום של דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

 

ביטול עסקה על ידי החברה

 • החברה רשאית עפ”י שיקול דעתה הבלעדי לבטל עסקה אם יתברר כי הרוכש אינו עומד בתנאי האתר ו/או בתנאים אלו ו/או שאינו מקיים את מלוא התחייבויותיו עפ”י תנאים אלו.
 • במקרה בו החברה, בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות אותן מראש, לא תוכל לספק לרוכש את המוצר, תודיע החברה לרוכש על כך במועד המוקדם ביותר, ותאפשר לרוכש לבחור בין קבלת מוצר חלופי או קבלת מלוא הכספים ששולמו על ידו בחזרה בגין העסקה.
 • החברה תמסור למשתמש את ההודעה על ביטול העסקה באמצעות דואר או פקס או בדואר אלקטרוני או באמצעות טלפון, והכל בהתאם לפרטי המשתמש המצויים אצל החברה.

דמי משלוח

 • דמי המשלוח ישולמו ע”י הרוכש בעת רכישת המוצר ובמסגרת התשלום עבור המוצר.
 • ברכישה שתבוצע במספר תשלומים, הרוכש ישלם את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.

 

העדר אחריות; שימוש בחומרים

 • הילה אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להיעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שיעשה בהם. הילה רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר והילה אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. המשתמש
 • לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים, ואולם מובהר בזאת כי אין הילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הילה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו. ההחלטה לגשת לאתר צד ג’ כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד. כאשר המשתמש עובר לקישורים הללו עליו לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תחול על הילה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ו/או בכל אחד מאתרים אלה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על החומרים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, והכל, על אף האמור בכל דין ו/או הסכם. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

זכויות קניין רוחני

 • הילה מתירה למשתמש לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, קול, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה המוצרים המוצעים על ידה באתר (ביחד “החומרים“) לשימוש אישי ופרטי בלבד, וזאת בתנאי שיפעל בהתאם לתנאים המצויים באתר, ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים ו/או בכל עותק שלהם.
 • ידוע למשתמש כי החומרים מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, יהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת בכתב של הילה.
 • עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של הילה וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגויים, גרפיקה ותמונות מהאתר, ללא אישור הילה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, שיהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הילה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה באתר ותמונותיהם, הינם רכושם הבלעדי של החברה.
 • הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

פניה באמצעות האתר; מידע אודות משתמשים

 • על מנת ליצור קשר עם החברה עלייך להשלים את הליך ההרשמה באתר, ולהזין בטופס המיועד לכך את פרטיך האישיים לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, טלפון ליצירת קשר וכיו”ב.
 • הנך רשאי לפנות להילה באמצעות האתר. פרטים מזהים שתמסור בפנייתך יישמרו במאגר מידע של הילה בהתאם לדרישות כל דין, אשר עשוי, בין היתר, לשמש לדיוור ישיר, שליחת מידע בדבר שירותי ו/או מוצרי הילה וכן מידע שיווקי ופרסומי. כל שימוש של הילה בפרטיך המזהים שיוזנו על ידך ייעשה עפ”י הוראות כל דין.
 • הנך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני להילה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים ב-[לינק ל”צור קשר”]. הילה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 • הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ”ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

קישור לאתר

אינך ראשי ליצור קישורים ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור הילה מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין. הילה /או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל האתרים המכילים קישור לאתר זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם.

הגבלת גישה

הילה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

צבירת 5% בכל קנייה
 • יש להצטרף למועדון הלקוחות
 • על מנת לצבור נקודות יש להיכנס לאתר בזמן ביצוע הרכישה דרך הפרופיל האישי שלכם. אין לכם? הגיע הזמן לפתוח! 
 • 5% מערך הקנייה שלכם (לאחר ההנחות) תיצבר למענכם ותוכלו לממש אותה בכל זמן שתרצו – מלבד הקנייה הראשונה שבה התחלתם לצבור.
 • סך כל נקודה שווה ל1 שקל חדש. 
 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 • הפרטים הנמסרים על המשתמש בעת השימוש באתר נשמרים במאגר המידע של האתר ובאחריות האתר (להלן: “המידע“)
 • האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע, והעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.
 • במקרים בהם המידע יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא חוקי על ידי גורמים חיצוניים שאינם בשליטת האתר ו/או החברה ו/או הנובעים מחדירה בלתי חוקית, וללא יכולת ו/או שליטה ו/או הרשאה של האתר ו/או החברה, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו הן במישרין והן בעקיפין.
 • השימוש במידע שנאסף על ידי האתר יעשה רק על פי מדיניות שמירת פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

כללי

 • על תנאים אלה ועל האתר, לרבות השימוש בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
 • הילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, ותנאים אלה יחייבו אותך בכל עת.
 • תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין הילה בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין הילה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

 

צור קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים כאן.

המוצר נוסף לעגלה בהצלחה!

חיפוש מוצרים באתר

שירותי שילוח וזמנים

את ההזמנות ניתן לקבל באמצעות שליח עד הבית.
בקניה עד 198 ש”ח – 20 שקלים למשלוח.
בקניה מעל 199 ש”ח – משלוח חינם.
 
שליח עד הבית – עד 3 ימי עסקים (אזורים מרוחקים, קיבוצים ומחוץ לקו הירוק עד 6 ימי עסקים).
 
לקוחות יקרים, אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים ומשתדלים לתת את השירות הטוב ביותר. לצערנו זמן המשלוחים יכול להתעכב בעקבות המצב הבטחוני. אתכם.ן הסליחה 🙏🏼

ברוכים הבאים למועדון

קוד קופון: halo30

לקוחות יקרים,
ביום הזכרון לחללי צה”ל, יום שני ה-13.5.24 וביום העצמאות, יום שלישי ה-14.5.24 לא יבוצע איסוף ופיזור משלוחים .

ניתן לבצע הזמנות כרגיל, פעילות חברת השליחויות תתחדש ביום רביעי -15.5.24.